OPĆE ODREDBE

Tvrtka BUSINESS SOLUTION d.o.o. (dalje u tekstu: “Omenu“) pruža online uslugu na World Wide Web mreži (Internetu) putem svojih Internet stranica na domeni Omenu.com (http://omenu.com). Omenu usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i promocije.
Ovi Opći uvjeti korištenja (dalje u tekstu: „Uvjeti“) propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike (dalje u tekstu: “Korisnici” ili “Korisnik“). Označavanjem potvrdnog polja kvačicom prilikom registracije za Omenu uslugu Korisnici iskazuju da se slažu s ovim Uvjetima te pristaju na korištenje Omenu usluge u skladu s njima. Pravo Korištenja Omenu usluge osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe, niti je bilo koji Korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.
Omenu usluga se pruža putem Omenu sustava.
Bilo kakvo povezivanje s Omenu sustavom i njegovo korištenje mimo Omenu Internet stranica bez izričitog pismenog odobrenja BUSINESS SOLUTION d.o.o. je strogo zabranjeno. Ova zabrana se odnosi na sve strane, uključujući Korisnike i treće strane koji bi povezivanje s Omenu sustavom i njegovo korištenje htjeli ostvariti, ili su već ostvarili, putem vlastitih Internet stranica i/ili ostalih tehnologija.
Kršenje gore navedene zabrane nelegitimnog korištenja Omenu sustava može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.
BUSINESS SOLUTION d.o.o. zadržava pravo trenutno onemogućiti pristup Omenu sustavu u slučaju bilo kakvog ponašanja Korisnika i/ili treće strane koje krši gore navedenu zabranu ili koje Omenu, prema svojoj diskretnoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u slučaju nepoštivanja Uvjeta korištenja.
Omenu i tvrtka BUSINESS SOLUTION d.o.o. pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da za svu robu i usluge koje se nalaze u distribuciji i prodaji putem Omenu usluge ima sklopljene ugovore o prodaji roba i usluga sa stvarnim davateljima tih usluga ili njihovim posrednicima u prodaji.
Cijene su izražene u kunama (HRK) i eurima (EUR) i sadrže PDV te vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.
Cijene mogu biti prikazane i u nekoliko svjetskih valuta, s time da je preračunati iznos informativan.
Sjedište Omenu je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati kao posljedica korištenja Omenu usluge (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem Omenu usluge Korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev proizašao iz ili koji je u vezi s ovim Uvjetima u nadležnosti suda u Zagrebu.
Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Omenu usluzi ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen kako zbog rutinskog održavanja Omenu Internet stranica tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran BUSINESS SOLUTION d.o.o.
Korisnik može svoje upite, komentare, prigovore i reklamacije poslati pismeno (poštom ili e-mailom), a Omenu će poslati pismeni odgovor (poštom ili e-mailom) u zakonskom roku.

PRIHVAĆANJE UVJETA
Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s ovim Uvjetima, kao i svim ostalim pravilima i uvjetima korištenja Omenu usluge, ako se registrirao na Omenu Internet stranici.
Ako se Korisnik ne slaže s navedenim Uvjetima ili ako ima manje od 16 godina, upućuje se istog da ne koristi Omenu uslugu.
PROMJENE UVJETA
Omenu zadržava pravo u bilo kojem trenutku, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta te takve promjene stupaju na snagu danom objave na Omenu Internet stranicama.
Stoga se savjetuje Korisnike da s vremena na vrijeme ponovno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavkom korištenja Omenu usluge ili nastavkom korištenja bilo kojeg dijela njihovog sadržaja i nakon objave novih promijenjenih Uvjeta, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.
Omenu zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, što uključuje i Omenu uslugu odnosno bilo koji njezin dio, servise, Omenu Internet stranice ili usluge koje se putem nje pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje Omenu usluge.
Omenu ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja Omenu Internet stranica kako bi osigurao poštivanje ovih Uvjeta i pozitivnih zakonskih propisa.
ODGOVORNOST
Korisnik Omenu uslugu koristi isključivo na svoju osobnu odgovornost i odgovara za tekstualni i grafički sadržaj koji je dostavio na objavu.
Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.
Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole Omenu te prihvaća da Omenu nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Ni u kojem slučaju Omenu neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja Omenu usluge, kao i za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja Omenu usluge.
Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Omenu usluge te sve sa tim povezane troškove. Odgovornost Korisnika odnosi se na sve štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom.
Uz prethodno navedene uvjete, Omenu neće biti odgovoran, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na Omenu Internet stranicama, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do Korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.
Korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim Omenu od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom Omenu usluge od strane Korisnika.
Korisnici ne smiju putem Omenu usluge objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja Omenu, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.
Korisnik ne smije koristiti Omenu uslugu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promidžbe bez izričitog dopuštenja Omenu.
Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Omenu usluge.
AUTORSKA PRAVA
Omenu sustav, Omenu Internet stranice privatno su vlasništvo BUSINESS SOLUTION d.o.o. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem Omenu usluge mora biti u skladu s ovim Uvjetima.
Povezivanje na Omenu sustav i njegovo korištenje, što uključuje korištenje računalnih resursa na kojima se Omenu sustav izvodi, mimo Omenu Internet stranica bez izričitog pismenog odobrenja BUSINESS SOLUTION d.o.o. je strogo zabranjeno. U svrhu ostvarivanja povezivanja s Omenu sustavom obratite se BUSINESS SOLUTION d.o.o. radi daljnjih informacija.
Svi materijali koji se nalaze na Omenu sustavu, Omenu Internet stranicama ekskluzivno su pravo BUSINESS SOLUTION d.o.o. ili se koriste uz odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili mijenjanje na drugi način Omenu sustava, Omenu Internet stranica bez izričitog odobrenja BUSINESS SOLUTION d.o.o. strogo je zabranjeno!
Kršenje ovih Uvjeta može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.


ZABRANA NEOVLAŠTENOG RASPOLAGANJA
Zabranjuje se trećim osobama da bez izričitog pisanog ovlaštenja Omenu neovlašteno koriste programska rješenja Omenu na način da:
posreduju u pružanju Omenu usluge putem svojih programskih rješenja za krajnje korisnike kao i ugradnja u pružanje Omenu usluge svojim Omenu poslovnim računom i svojom naknadom (ili na neki drugi način),
razvijaju i distribuiraju vlastita programska rješenja za krajnje korisnike koja se povezuju na Omenu sustav (pa i bez posredovanja te korištenja Omenu poslovnog računa i naknade treće strane),
neovlašteno pristupaju i koriste Omenu sustav (računalne resurse Omenu) u svrhu otkrivanja načina rada sustava i razvitka vlastitih programskih rješenja,
razvijaju sučelja prema Omenu kao npr. povezivanje programskih rješenja za krajnje korisnike sa sučeljem treće strane i potom povezivanje sa Omenu sustavom i slično.
stavljaju u promet ili posjedovati računalni program znajući ili imajući razloga vjerovati da time povređuju pravo Omenu.
Zabranjuje se trećim osobama stavljanje u promet ili posjedovanje u komercijalne svrhe bilo kojeg sredstva čija je jedina namjena olakšati neovlašteno uklanjanje ili osujećivanje rada tehničkog uređaja koji služi za zaštitu računalnog programa.
Postupanje suprotno naprijed navedenom rezultirat će podnošenjem odgovarajućih kaznenih prijava te sudskim postupcima sukladno važećim propisima Republike Hrvatske te Direktivi Europskog parlamenta i vijeća o pravnoj zaštiti računalnih programa.
OPĆE INFORMACIJE O TD
Naziv: BUSINESS SOLUTION d.o.o.
Adresa: Ilica 71, 10 000, Zagreb, Hrvatska
OIB: 39195599405
Služba za korisnike:
E-mail: support@omenu.com


REGISTRACIJA KORISNIKA - KORISNIČKI RAČUN
U postupku registracije Korisnika i otvaranja Korisničkog računa Omenu će od Korisnika prikupljati određene osobne podatke koji podliježu zaštiti osobnih podataka Korisnika. Prilikom registracije za Omenu uslugu, Korisnik daje privolu za korištenje osobnih podataka u svrhu pružanja Omenu usluge. Korisnik je obvezan u postupku registracije i prilikom popunjavanja osobnog profila navesti točne, potpune i važeće podatke. U postupku registracije nije dopušteno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, te podataka koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni djeci i maloljetnicima. Nije dopušteno registriranje dva ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe. U slučaju kršenja ovih pravila Omenu ima pravo deaktivirati ili izbrisati Korisnički račun.
Aktivacijom korisničkog računa Korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na Omenu Internet stranicama.
Omenu zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljnjeg korištenja Korisničkog računa za koje je Korisnik registriran bez da Korisniku navodi razlog ukidanja ili uskraćivanja korištenja Korisničkog računa. Neiskorištena novčana sredstva na Omenu korisničkom računu bit će vraćena Korisniku.